Ηλεκτρομυογράφημα


Το ηλεκτρομυογράφημα είναι μια διαγνωστική εξέταση, που αφορά στον έλεγχο της λειτουργικότητας των νεύρων, κυρίως των άνω και κάτω άκρων. Αυτό χρειάζεται σε κάθε περίπτωση που υποψιαζόμαστε κάποια πάρεση ή γενικά νευρική δυσλειτουργία και θα θέλαμε να γνωρίζουμε τον ακριβή βαθμό της. Η εξέταση έχει δύο σκέλη:

  • Το Νευρογράφημα, που ελέγχει αν το εξεταζόμενο νεύρο παρουσιάζει κάποιο βαθμό εκφύλισης, μέσα από την μελέτη των δυναμικών και της κυματομορφής της ηλεκτρικής του αγωγιμότητας
  • Το Μυογράφημα, που ελέγχει την λειτουργικότητα των μυών που νευρώνονται από το πάσχον νεύρο, μέσα από την μελέτη της κυματομορφής της ηλεκτρικής τους λειτουργικότητας τόσο σε ηρεμία όσο και σε κατάσταση μέγιστης σύσπασης.